Често задавани въпроси

 • • Как се разпределят разходите по общите части на една сграда?

  Отговор: Според ЗУЕС начинът за разпределяне на общите разходите е следния:
  Чл. 51. (1) Консумативните разходи и разходите за текущо поддържане за общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците и обитателите.
  (2) Деца до 6-годишна възраст и обитатели, които пребивават в етажната собственост не повече от един месец, не заплащат разходите по ал. 1.
  (3) Собственик или обитател, който отсъства повече от един месец, заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от консумативните разходи по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателя на управителния съвет (управителя).
  (4) Когато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпределят при условията и по реда на ал. 1 и 3.
  (5) Собственици или обитатели, които упражняват професия или извършват дейност в етажната собственост, при която достъпът на външни лица е по-голям от обичайния, заплащат консумативни разходи до петкратния размер на разходите по ал. 1.
  (6) Собственици или ползватели на магазини, ресторанти, производствени, стопански и други помещения с нежилищно предназначение заплащат консумативните разходи в размера по ал. 5.
  (7) Собственици и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат консумативни разходи за всяко животно в размер като за един обитател.
 • • Трябва ли да плащам разходи по общите части, ако не съм съгласен с определената сума?!

  Отговор: Да, ако има решение на Общо събрание, касаещо вноските на живущите.
 • • Мога ли да правя подобрения по сградата и след това да претендирам разходите ми да бъдат възобновени от останалите живущи?

  Отговор: Да, но само ако става дума за ремонт, който касае общи части на сградата и е бил неотложен и в следтвие на който са предотвратени бъдещи щети по сградата. ЗУЕС, чл.48, (6) Разходите за извършване на ремонт по ал. 5, направени от собственик за негова сметка, му се възстановяват с решение на общото събрание или се прихващат от дължимите от него вноски за фонда по чл. 50 след представяне на платежни документи.
 • • Мой съсед не плаща месечните си вноски. Може ли да се предприемат мерки?!

  Отговор: Заплащането на консумативни разноски в размер и срокове, определен от общото събрание, е задължение на всеки собственик (чл.6, ал. 1, т. 10 от ЗУЕС). При неизпълнение на това задължение председателят на управетлния съвет (управителят) може да пристъпи към принудително събиране на дължимите суми по реда на Гражданския процесуален кодекс (чл. 28, ал. 2 от ЗУЕС), като е възможно изпълнението да се насочи и върху обекта, собственост на длъжника.
 • • Как се свиква общо събрание?

  Отговор: Според ЗУЕС:
  Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква чрез покана, която се връчва най-малко три дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи - най-малко 24 часа преди това, и се поставя на видно място в етажната собственост.
  (2) Поканата се връчва на собственика, обитателя или на пълнолетно лице от неговото домакинство, което е вписано в книгата по чл. 7.
  (3) Връчването се удостоверява с разписка в два екземпляра, която се подписва от получаващото лице и връчителя, като се отбелязват датата и часът на връчване.
  (4) В случаите, когато собственикът или обитателят отсъства или откаже да получи поканата, тя се смята за връчена, като се залепи на външната врата на самостоятелния обект в сроковете по ал. 1. Залепването на поканата се удостоверява от връчителя с протокол, в който се отбелязват обстоятелствата, поради които поканата не се връчва лично, датата и часът на залепването й. Протоколът се подписва и от един свидетел, собственик или обитател на етажната собственост.
  (5) Собственик, който не обитава самостоятелен обект, се поканва чрез упълномощено от него лице, а ако не е посочено такова лице - по реда на ал. 4.
  (6) При съсобственост върху самостоятелен обект с връчването на поканата на един от съсобствениците се смята, че са поканени и другите съсобственици.
  (7) В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.
  (8) Освен в неотложни случаи, общото събрание не може да се свиква във:
  1. периода от 15 юли до 15 септември;
  2. дни, обявени за официални празници;
  3. дни, обявени от Министерския съвет за почивни.
 • • Как се гласува на общо събрание?

  Отговор: Гласовете се разпределят на база „процент притежавани общи части от сградата”.